مدیریت بر مدیر تجدید چاپ شد.
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
#

کتاب «مدیریت بر مدیر» شامل سه فصل است. نويسنده در فصل اول  انعکاس حضور اطرافيان در کنار مديران و حاکمان را در  آيات و بيانات امام علي(ع) ذکر کرده و به نحوي نوع شناسي اطرافيان چند تن از رهبران صالح و فاجر را اجمالا مورد بررسي قرار داده است. در فصل دوم به چند نمونه از تاثيرات اطرافيان بر مديران در موارد حساس قضاوت و حاکميت اشاره شده است. اما مبحث اصلي کتاب «مديريت بر مدير» در فصل سوم آن منعکس است. نويسنده بر این باور است که از بيانات امام علي (ع) اينگونه استنباط مي شود که ايشان معتقدند فرد اطرافي اين قابليت را داشته که از شرايط موجود استفاده کافي برده و بر فرد مدير، مديريت کند و عنان مديريت جامعه را به نام مدير و به کام خويش به دست گيرد.
بيراه نيست اگر بپذيريم مبحث «اطرافيان مدير» جزو شاخصه هاي مديريت اسلامي محسوب مي شود. در برخي از کتاب ها با موضوع مديريت اسلامي يا سيره معصومان، نويسندگان فصلي را با عنوان اطرافيان گنجانده اند که بيشتر آنها حول محور نحوه رفتار حضرات معصومان(علیهم السلام) با اين اشخاص، مطالبي درج کرده اما اصل موضوع تاثيرگذاري اطرافيان بر مديران و قلمرو و حدود اين تاثيرات تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است، تاثيراتي که ممکن است تا حکومت اطرافيان بر مديران ادامه يابد!