به ابتکار حسام الدین مطهری ویدئوی معرفی کتاب «حاشیه بر کتاب» ساخته و منتشر شد.